Критеријуми о оцењивању ученика

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана. 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

Индивидуалне документе можете скинути испод.

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИКА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ РАЗРЕДНА НАСТАВА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА