Скраћени облик предмета и обавеза службеника обезбеђења

Предмет уговора

Предмет уговора су услуге физичкe заштите ученика за време боравка у Школи док траје редовна и ваннаставна активност ученика.

            Физичку заштиту пружа службеник обезбеђења првенствено личним присуством и непосредном активношћу у одређеном простору и времену у складу са Планом обезбеђења.

             План обезбеђења је документ са планираним услугама обезбеђења које се сачињава на основу мера заштите које се предузимају по захтеву Наручиоца и Корисника услуге.

            Простор намењен боравку ђака је унутрашњи простор зграде/-а који је доступан ученицима и дат на коришћење од стране Школе и ограђени део дворишта Школе у ком бораве ученици у време редовних и ваннаставних активности.

            Сагласно се констатује да ће Вршилац услуге закључити и Протокол о сарадњи са Школом и Саветом родитеља.

            Протокол о сарадњи регулише начин коришћења штићеног простора школе, у циљу реализације Уговора о пружању и коришћењу услуга приватног обезбеђења. 

Обавезе уговорних страна

Услуге физичког обезбеђења спроводе се у складусаЗаконом о приватном обезбеђењу МУП-а Републике Србије.

Обавезе службеника обезбеђења су да:

 1. онемогући неовлашћеном лицу приступ у простор где се налазе ученици;
 2. сигнализира неовлашћени улазак у у простор где се налазе ученици и дојави контролном центру;
 3. онемогућава уношење оружја, експлозивних, радиоактивних,биолошких и других опасних предмета и материја опасних по живот и здравље ученика у простор где се налазе ученици;
 4. врши радње усмерене на спречавање кривичних дела и других идентификованих ризика;
 5. прати кретања непознатих лица у у простору где се налазе ученици;
 6. контролише спровођење прописаних мера заштите у у простору где се налазе ученици и деловима под посебним режимом;
 7. врши контролу и води евиденцију улазака и излазака свих посетилаца у простору где се налазе ученици, у складу са Законом о приватном обезбеђењу и захтевима Корисника услуга;
 8. по захтеву обавештава Корисника услуга о стањуи спроведеним мерама у простору где се налазе ученици;
 9. превентивно и активно делује у спречавању појаве насиља, нарушавања јавног реда и мира, као и осталих облика угрожавања безбедности ученика у простору где се налазе ученици;
 10. по захтеву подноси извештај о безбедносним пропустима, свим облицима нарушавања безбедности као и о евентуалним извршеним кривичним делима;
 11. обавештава надлежне органе (полицију, хитнупомоћ, ватрогасно-спасилачкубригаду) о ванредним ситуацијама у простору где се налазе ученици;
 12. обавља друге послове из области безбедности на захтев Корисника услуга, а у складу са Законом о приватном обезбеђењу и сагласно одредбама овог уговора.

Обавезе корисника услуге да се:

 1. придржава Акта којим се прописује мере заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи, /Члан 108 став 1. Закона о систему васпитања и образовања, Одговорност установе за безбедност деце и ученика /,
 2. придржава Акта о правилу понашања и међусобног односа ученика, родитеља односно других законских заступника и запослених у Школи / Члан 109 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, Правила понашања у установи/.
 3. придржава Забране насиља, злостављања и занемаривања / Члан 111. Закона о систему васпитања и образовања/,
 4. придржава Забране понашања које вређа углед, част или достојанство ученика / Члан 112. Закона о систему васпитања и образовања/.